Ostatnia aktualizacja strony: 03.12.2023, 17:34

RODO

RODO

RODO – Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 z siedzibą w Legnicy przy ul. Tarasa Szewczenki 10. Może się z Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer telefonu +48 7286528 lub adres email iod@zop.legnica.eu .
2) możesz się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod numerem 22 350 0140 bądź adresem e-mail: support@inbase.pl .
3) Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:
   a. Przyjęcia ucznia do szkoły;
   b. Realizacji zadań oświatowych;
   c. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;
   d. Realizacji działań promocyjnych szkoły;
   e. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
4) Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).
5) Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
6) Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświaowego.
7) Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8) Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
9) Ma Pani/Pan prawo do:
   a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
   c. przenoszenia swoich danych osobowych,
   d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
   e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.
11) Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metadane

Data publikacji : 06.12.2018
Data modyfikacji : 06.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kincer
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kincer

Opcje strony

©-2024 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL