Ostatnia aktualizacja strony: 06.02.2020, 12:52

Ogłoszenia

Poniedziałek, 12 września 2016

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy

zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

GŁÓWNY  KSIĘGOWY

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4

 

 

1.Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

Prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w szczególności:

a)projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości

b)zorganizowaniu i sporządzaniu kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg  operacji finansowych i gospodarczych

c) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości

d)sporządzanie kalkulacji kosztów wykonania zadań i sprawozdawczości budżetowej

e)prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych

f)opracowywanie wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu

g)analiza wykorzystania  środków przydzielonych z budżetu lub środków innych będących w dyspozycji szkoły

h)sprawdzanie, dekretowanie i księgowanie wydatków i dochodów budżetowych

i)zapewnienie prawidłowego i terminowego ustalania i npobierania należności z tytułu dochodów budżetowych

j)czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym

k)sporządzanie sprawozdań finansowych

l)prowadzenie wynagrodzeń pracowniczych

m)rozliczanie podatków  i deklaracji do ZUS

n)zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych

2.Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy:

Praca w pomieszczeniach budynku administrowanego przez ZSO Nr 4 w Legnicy przy ul. Szewczenki 10. Bezpieczne warunki pracy.

Stanowisko pracy:

Stanowisko objęte naborem znajduje się na parterze budynku w pomieszczeniu biurowym jednoosobowym. Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

3.Wymagania niezbędne do zatrudnienia:

a)ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

b)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

            e) spełnia jeden z poniższych warunków:

              - ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,

                uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe

                i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

               - ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej

                 6- letnią praktykę w księgowości,

     4. Wymagania dodatkowe

a) znajomość przepisów prawa oraz właściwe ich stosowanie w zakresie finansów publicznych,

    ustawy o rachunkowości, podatków

b) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów, Płatnik, Vulcan-Płace Optivum,

    Finanse Optivum, bankowość elektroniczna

c) zdolności analityczne

d) umiejętność pracy pod presją czasu, gotowość do systematycznej aktualizacji wiedzy,

   samodzielność, terminowość, obowiązkowość,

e)umiejętność pracy w zespole.

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)list motywacyjny zawierający dane kontaktowe

b)pełny życiorys zawodowy

c)kopie dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

d)kopie świadectw pracy

e)inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

f)oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

g)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystania

w pełni z praw publicznych.

h)oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

i)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji

  1. Termin i miejsce składania dokumentów;

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert  w zamkniętych kopertach z dopiskiem ‘Nabór na stanowisko głównego księgowego  terminie od dnia 12.września 20016 r. do dnia 22 września 2016 r. w sekretariacie szkoły – pokój nr  5 na parterze przy ulicy T.Szewczenki 10 w Legnicy.

Informacje  związane z naborem  udzielane są w dniach  i godzinach pracy szkoły pod nr telefon 767233106

Z regulaminem  naboru można zapoznać się w siedzibie szkoły.

Oferty, które nie będą składane w zamkniętych kopertach lub będą składane po terminie , nie zostaną przyjęte. Oferty przesłane drogą pocztową , które nie spełniają warunków formalnych lub wpłyną po terminie będą przez komisję odrzucone.

Komisja przeprowadzająca nabór po zapoznaniu się z ofertami złożonymi przez kandydatów na wolne stanowisko, które zostały złożone w ustalonym terminie  i spełniają warunki formalne , dokona oceny tych ofert podkatem ich zgodności z niezbędnymi wymaganiami  określonymi w ogłoszeniu o naborze . Natępnie zaprosi  kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu naboru na rozmowę kwalifikacyjną w terminie i miejsscu podanym w zawiadomieniu.

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru upowszechniona będzie niezwłocznie  na tablicy informacyjnej i w Biuletynie Informacji Publicznej ZSO Nr 4 w Legnicy.

 

                                                                                      Dyrektor

                                                                 Zespołu Szkół  Ogólnokształcących Nr 4

Metadane

Data publikacji : 12.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
Osoba udostępniająca informację:
Irena Pietras
©-2020 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL