Ostatnia aktualizacja strony: 06.02.2020, 12:52

Ogłoszenia

Piątek, 05 lutego 2016

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. KSIĘGOWOŚCI

 

 

DYREKTOR            

Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr4 im. Bohdana Ihora Antonycza

Legnica, ul.Tarasa Szewczenki 10, 59-220 Legnica

w Legnicy

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. KSIĘGOWOŚCI

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych,

c)  pełnia praw publicznych,

d) wykształcenie średnie lub wyższe,

e) co najmniej  4  letniego  stażu  w  tym  2  lata  pracy  w  księgowości,  wymóg niezbędny  dla kandydatów  legitymującym    się    wykształceniem     średnim,    co    najmniej   2   lata    stażu pracy,    w tym minimum 1 rok  wymóg niezbędny dla kandydatów legitymujących się wykształceniem wyższym,

f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość programów, tj Płatnik, Vulcan Płace Optivum,Sigma

b) doświadczenie w pracy z bankowością elektroniczną,

c) umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Office,

d) znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zasad naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

e) znajomość przepisów w zakresie ZUS,

f) znajomość ustawy o ubezpieczeniach społecznych i zasad naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

g) znajomość przepisów w zakresie księgowości, prowadzenie spraw księgowych,

h) komunikatywność i umiejętność współpracy.

 

3. Zakres wykonywanych zadań:

a) sporządzanie listy wypłat wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i pracowników administracyjno-obsługowych,

b) sporządzanie listy zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzinnych,

c) sporządzenie listy wypłat z ZFŚS dla pracowników i emerytów,

d) sporządzanie listy dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „ 13”,

e) wystawianie zaświadczeń o zarobkach,

f) prowadzenie kartotek osobowych i podatkowych,

g) roczne rozliczenie pracowników do Urzędu Skarbowego,

h) wysyłanie deklaracji rozliczeniowej do ZUS,

i) sporządzanie formularzy do ZUS,

j) sporządzanie sprawozdania do PEFRON,

k) wyliczanie danych do formularzy GUS,

l) przygotowywanie danych do Rp – 7,

ł) przygotowywanie danych do sprawozdań,

m) sporządzanie zestawienia spłat pożyczek z KZP,

n) sporządzanie danych z zakresu płac do SIO,

o) sporządzanie danych z zakresu księgowości,

 

4. Informacja o warunkach pracy:

  1.  wymiar czasu pracy: 0,5,
  2. wynagrodzenie : wg rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. ( Dz.U. poz.398 z późniejszymi  zmianami), oraz Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w ZSO nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy,
  3. miejsce: ZSO Nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy,
  4. stanowisko pracy wyposażone jest w biurko, meble, komputer, drukarkę.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZSO Nr 4 w Legnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia nie wynosił 6 %. 

 

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny zawierający pisemne zgłoszenie udziału w naborze opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata,

b) curriculum vitae,

c) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej,

d) kopie świadectw pracy potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,

e) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz staż pracy,

f) wypełniony kwestionariusz osobowy,

g) oświadczenie:

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, z jednoczesnym zobowiązaniem się do dostarczenia stosownej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku nawiązania stosunku pracy w wyniku przeprowadzonego naboru.

- o nieposzlakowanej opinii,

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.),

i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – wyłącznie w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, o ile znajdzie się w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

 

Oferty należy składać w sekretariacie ZSO Nr4 w Legnicy lub przesyłać na adres jednostki w zamkniętych kopertach zaadresowanych na Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr4, ul. Tarasa Szewczenki 10, 59-220 Legnica, z dopiskiem: „nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds. księgowości”, w terminie od dnia 5 2016 r. do 20  lutego 2016 r.

Informacje związane z naborem udzielane są w dniach i godzinach pracy szkoły pod numerem telefonu 767233106.

Z regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie placówki.

Oferty, które nie będą składane w zamkniętych kopertach zaadresowanych na jednostkę z dopiskiem o treści określonej w ogłoszeniu o naborze lub oferty, które będą składane w szkole po upływie terminu do składania ofert, nie zostaną przyjęte. Oferty przesłane drogą pocztową, które nie spełniają ww. warunków formalnych, a także oferty przesłane drogą pocztową, które zostaną doręczone do placówki po upływie terminu do składania ofert, komisja przeprowadzająca nabór pozostawi bez rozpatrzenia i włączy do akt dokumentujących przeprowadzenie naboru.

Komisja przeprowadzająca nabór po zapoznaniu się z ofertami złożonymi przez kandydatów na wolne stanowisko, które zostały złożone w ustalonym terminie i spełniają warunki formalne, dokona oceny tych ofert pod kątem ich zgodności z niezbędnymi wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Następnie zaprosi kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu naboru na rozmowę kwalifikacyjną w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu.

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru upowszechniona będzie niezwłocznie na tablicy informacyjnej i w Biuletynie Informacji Publicznej ZSO Nr4 w Legnicy

 

Dyrektor   ZSO Nr 4im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy

 

 

Metadane

Data publikacji : 05.02.2016
Data modyfikacji : 05.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Pietras
Osoba udostępniająca informację:
Irena Pietras
Osoba modyfikująca informację:
Irena Pietras
©-2020 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL